IACTACON24 is the 27th annual conference of IACTA to be held at Nagpur, Feb 9-11, 2024. Organizing Secretary - Dr. Vinaykulkarni, Mobile no : 9922949669, E-mail : iactacon2024@gmail.com

IMG-LOGO

Life Time Achievement Awards and Orations

YEAR CONFERENCE VENUE LIFT TIME ACHIEVEMENT AWARD BRIG. PN BHATT ORATION Dr. VA PUNNOOSE ORATION
1997 Chennai - - -
1998 Mumbai - - -
1999 Delhi Dr. VA Punnoose - -
2000 Hyderabad Dr. Kalyan Singh Dr Yatin Mehta -
2001 Bangalore Dr. MM Bhatt Dr.Deepak Tempe -
2002 Lucknow Dr. Mohandas -
2003 -
2004 Cochin Dr. Mohandas Dr.Vijayalekshmi Kamath -
2005 Jaipur Dr. Ray Lattimer Dr. Manimala Rao -
2006 Pune Dr. IS Naidu Dr. Shanti Pant Vaidya -
2007 Chandigarh Dr.Vijayalekshmi Kamath Dr. Pramila Chari -
2008 Ahmedebad Dr. Manimala Rao Dr. Nita Saxena -
2009 Chennai Dr.Chandrasekharan Dr. TR Ramachandran Dr. Yatin Mehta
2010 Kolkatta Dr. Nita Saxena Dr. Kanchi Muralidhar Dr. Jayalekshmi
2011 Bangalore Dr. Suresh Ghaste Dr. Murali Chakravarthy Dr. Bhaskaran
2012 Delhi Dr. Meera Sahib Kabeer Dr. R Gopinath -
2013 Kochi Dr. TR Ramachandran Dr. PSN Raju -
2014 Mumbai Dr. V Divekar Dr. N Garach Dr. Jorg Ender
2015 Jaipur Dr. Nirmal Sen Dr. Anil Karlekar Dr. Devy Cheng
2016 Chennai DR. Prabhat Tewari DR. Justiaan Swanevelder
2017 Pune Brig SD Palnitkar Dr. Rajiv Juneja Dr. Manju Butani
2018 Hyderabad Dr. Vinod Parashar Dr. Mahesh Vakamudi Dr. Madhav Swaminathan
2019 Kolkata Dr. Alka Mandke Dr. Dr. Mukul Kapoor Dr. Ramachandran Gopinath
2020 Goa Dr. Narendra C Garach Dr. Anil D. Sant Dr. Prabhat Tewari