YEAR CONFERENCE VENUE LIFT TIME ACHIEVEMENT AWARD BRIG. PN BHATT ORATION Dr. VA PUNNOOSE ORATION
2020 Goa Dr. Narendra C Garach Dr. Anil D. Sant Dr. Prabhat Tewari
2019 Kolkata Dr. Alka Mandke Dr. Dr. Mukul Kapoor Dr. Ramachandran Gopinath
2018 Hyderabad Dr. Vinod Parashar Dr. Mahesh Vakamudi Dr. Madhav Swaminathan
2017 Pune Brig SD Palnitkar Dr. Rajiv Juneja Dr. Manju Butani
2016 Chennai - Dr. Prabhat Tewari Dr. Justiaan Swanevelder
2015 Jaipur Dr. Nirmal Sen Dr. Anil Karlekari Dr. Devy Cheng
2014 Mumbai Dr. V Divekar Dr. N Garachi Dr. Jorg Ender
2013 Kochi Dr. TR Ramachandran Dr. PSN Raju -
2012 Delhi Dr. Meera Sahib Kabeer Dr. R Gopinath -
2011 Bangalore Dr. Suresh Ghaste Dr. Murali Chakravarthy Dr. Bhaskaran
2010 Kolkatta Dr. Nita Saxena Dr. Kanchi Muralidhar Dr. Jayalekshmi
2009 Chennai Dr.Chandrasekharan Dr. TR Ramachandran Dr. Yatin Mehta
2008 Ahmedebad Dr. Manimala Rao Dr. Nita Saxena -
2007 Chandigarh Dr.Vijayalekshmi Kamath Dr. Pramila Chari -
2006 Pune Dr. IS Naidu Dr. Shanti Pant Vaidya -
2005 Jaipur Dr. Ray Lattimer Dr. Manimala Rao -
2004 Cochin Dr. Mohandas Dr.Vijayalekshmi Kamath -
2003 - - - -
2002 Lucknow - Dr. Mohandas -
2001 Bangalore Dr. MM Bhatt Dr. Deepak Tempe -
2000 Hyderabad Dr. Kalyan Singh Dr Yatin Mehta -
1999 Delhi Dr. VA Punnoose - -
1998 Mumbai - - -
1997 Chennai - - -