Dr. Thomas Koshy
President 98470 64457
koshy61@gmail.com
Dr. N. Kanagarajan
Secretary 99529 24218
drkanag@gmail.com
Dr. S. Kumar
Treasurer 94422 44084
skumardr@yahoo.com
Dr. Suresh G. Nair
Sr. Vice President 98470 40849
sureshgnair57@gmail.com
Dr. B Ranjith Karthekeyan
Asso. Vice President 98411 36568
ranjithkarthekeyan@sriramachandra.edu.in
Dr. Mukul Kapoor
Editor, Annals 99158 84444
mukulanjali@gmail.com
Dr. Hemamalini P
Editor, Echo Library 99402 91075
drhema07@yahoo.com
Dr. Praveen Kumar Neema
Advisory board 85188 81768
praveenneema@gmail.com
Dr. Suresh Rao KG
Advisory board 98412 10840
sureshraokg@gmail.com
Dr. Uday Gandhe
Ex-Officio President 98205 31830
udaygandhe@hotmail.com
Dr. Rajesh Arya
Ex-Officio Secretary 99158 84444
drrajesharya@yahoo.com
Dr. Rajesh Arya
ICCA Registrar 9915884444
iccaregistrar@gmail.com

Executive Council

Dr. Anand Kumar (N)
North Zone 95991 12374
dranand_k1@yahoo.co.uk
Dr. Ayya Shyam Sunder (C)
Central Zone 81793 09677
sasyasyama@gmail.com
Dr. C Kumar (S)
South Zone 98422 96410
viji_vairavan@yahoo.com
Dr. Madhusoodana R Bhovi (S)
South Zone 98860 19734
drmrbhovi@gmail.com
Dr. Manoj Kamal (W)
West ZoneWest Zone 94140 84584
geetamanoj007@yahoo.co.in
Dr. Muralikrishna T (S)
South Zone 99684 07254
dr_muralikrishna96@yahoo.com
Dr. Neeraj Kumar Sharma (N)
North Zone 98102 66406
neerajsharmactva@yahoo.com
Dr. B. Srinivasulu Reddy (C)
Central Zone 94402 32330
srinutpt@gmail.com
Dr. Soumi Das (E)
East Zone 94332 27409
soumidasanaesth79@gmail.com
Dr. Umesh S (S)
South Zone 99456 03456
umeshbushi@yahoo.co.in
Dr. Varsha Sameer Kulkarni (W)
West Zone 98607 30087
drvarsha.md@gmail.com
Dr. Virender Kumar (N)
North Zone 98917 58765
virendrakb.2010@rediffmail.com
Dr. Yogesh N Zanwar(W)
West Zone 94236 11718
znyogesh@gmail.com
Dr. Joel Devasia
Org Sec IACTA 2025 97454 92991
joelvazha@gmail.com